El Jutjat de Pau es constitueix en tots aquells municipis que no són capital d’un partit judicial. Els/les jutges/esses de pau no pertanyen a la carrera judicial i els nomena, per un període de 4 de anys, la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent, a proposta de l’ajuntament respectiu, que els tria per majoria absoluta dels membres que representen la corporació municipal. L’àmbit territorial de cada jutjat de pau es correspon amb el del municipi. Tenen competències, en la jurisdicció civil, en aquells assumptes de quantia no superior als 90€, llevat dels casos que la llei exclou expressament, i en actes de conciliació, entre altres. En la jurisdicció penal, com a conseqüència de l’entrada en vigor el dia 1 de juliol de 2015 de la reforma del Codi penal, les faltes, que eren competència dels jutjats de pau, deixen de ser-ho. A més, també desenvolupen tasques de cooperació i auxili judicial d’altres òrgans judicials, gestionant les peticions que reben, majoritàriament a través d’exhorts. Així mateix, tenen a càrrec seu el Registre Civil del municipi, per delegació de l’encarregat del registre civil del partit judicial al qual pertanyen.

Jutge de Pau titular: Miquel López Solé
Jutge de Pau substitut: Javier Ferré Batet 

Podeu trucar al telèfon 977620377 per concertar visita.

Adreça: Carrer Major, 35 – 1r. pis 
Telèfon: 977620896